01.12.2016, 07:28

Додаток 1
до рішення II сесії міської ради
від 25.12.2015р. № 70-2

ПОЛОЖЕННЯ
про постійну депутатську комісію, з питань регламенту та депутатської діяльності

1. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблено відповідно до п.15 ст. 47 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та Регламенту міської ради.
1.2 Комісія є органом міської ради, що обирається з числа депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, що належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради та поданих нею рекомендацій, виходячи з її повноважень.
1.3 Комісія обирається радою на строк її повноважень у складі голови та членів комісії.

2. Організація роботи комісії
2.1. Організація роботи комісії покладається на голову комісії.
2.2. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії (як усні так і письмові), представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу з реалізації висновків і рекомендацій комісії.
Голова комісії підписує відповіді фізичним та юридичним особам, вимагає усунення порушень закону від осіб, які їх допустили, або звертається до вищестоящого органу чи посадової особи, які правомочні усунути порушення.
2.3.У разі відсутності голови комісії чи неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснює заступник, а в разі його відсутності чи неможливості ним виконувати свої повноваження, – секретар комісії.
2.4. За результатами вивчення і розгляду питань постійна комісія готує висновки і рекомендації, що приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови, а в разі його відсутності – секретарем комісії.
Протоколи засідання комісії підписуються головою і секретарем комісії.
2.5. Рекомендації комісії підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи комісія повинна бути повідомлена у встановлений нею строк.
2.6. Питання, які належать до відання кількох комісій міської ради, можуть за ініціативою комісії, а також за дорученням ради, міського голови, секретаря ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті спільними комісіями ради на спільних засіданнях, підписуються головами відповідних комісій.
2.7. Засідання комісії скликається в міру необхідності і є правомочними, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

3. Основні принципи здійснення контролю

3.1. Комісія здійснює попередній, поточний і наступний контроль за дотриманням депутатами Конституції, законів України, та їх реалізацію на засадах законності, обгрунтованості, гласності, об'єктивності, в межах повноважень, визначених цим Положенням, регламентом міської ради, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законами.
3.2. Комісія здійснює нагляд за дотриманням чинного законодавства України, рішень сесій обласної та міської рад на території міської ради.

4. Повноваження комісії

4.1. Комісія за дорученням ради, міського голови, секретаря міської ради, або за письмовим зверненням депутата розглядає питання, пов'язані з депутатською діяльністю та додержанням норм депутатської етики, свободи слова, захисту прав людини, законності та правопорядку, діяльності засобів масової інформації, готує висновки з цих питань, виступи на сесію.
4.2. В межах своїх повноважень комісія має право:
4.2.1. Вносити на розгляд міської ради питання щодо:
- дотримання депутатами, посадовими особами, органами міської ради, виконавчим комітетом та виконавчими органами міської ради регламенту міської ради, рішень міської ради, розпоряджень міського голови, актів виконавчих органів міської ради, законодавства та Конституції України;
- дотримання прав людини та демократичних норм, затверджених у Конституції України та конвенції ООН про права людини;
- діяльності правоохоронних органів;
- захисту прав фізичних та юридичних осіб;
- заснування та організації роботи засобів масової інформації міської ради, призначення та звільнення їхніх керівників;
- розвитку засобів масової інформації, захисту свободи слова;
- скасування актів виконавчих органів ради, які не відповідають Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням міської ради, прийнятим у межах її повноважень;
- інших питань, що стосуються етики, депутатської діяльності, законності, правопорядку, захисту прав людини та ефективного функціонування засобів масової інформації.
4.2.2. Вимагати від службових і посадових осіб вжиття заходів щодо усунення виявлених комісією недоліків в їх роботі.
4.2.3. Вносити рекомендації міській раді, керівникам виконавчих органів міської ради, керівникам підприємств, установ і організацій щодо посадових осіб, які допустили невиконання рішень ради, порушення чинного законодавства, зловживання, нанесли збитки державі, або громадянам.
4.2.4. Створювати підготовчі комісії і робочі групи з вивчення конкретних питань з правом залучення спеціалістів.
4.2.5. Взаємодіяти з державними та правоохоронними органами, органами територіального громадського самоврядування, іншими громадськими об'єднаннями, трудовими колективами, підприємствами, установами, організаціями, отримувати від них інформацію.
4.2.6. Здійснення контролю за дотриманням вимог, щодо недопущення конфлікту інтересів міським головою, секретарем та депутатами міської ради при розгляді, підготовці та прийнятті рішень радою. Надання міському голові, секретарю та депутатам міської ради консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками.

5. Права постійної комісії

5.1. Публікувати в пресі або оголошувати через телебачення до внесення на розгляд міської ради проекти рішень, що належать до її компетенції, та звертатись до наукових установ і організацій, громадян та їх об'єднань з пропозицією висловлювати свою думку щодо цих проектів.
5.2. Заслуховувати посадову особу підприємства, установи, організації незалежно від форм власності з питань, що належать до відання комісії.
5.3. Вносити пропозиції і поправки під час розгляду проектів рішень на засіданнях міської ради.
5.4. Тлумачити окремі положення рішень міської ради, давати роз'яснення та порядок застосування з питань, віднесених до її відання.
5.5. Отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій необхідні матеріали і документи стосовно питань, які належать до її відання, в порядку, визначеному законом.

6. Обов’язки постійної комісії

6.1. Готувати проекти рішень міської ради для розгляду на пленарних засіданнях міської ради, здійснювати їхній попередній розгляд, редагувати та здійснювати підготовку питань, що належать до її відання.
6.2. Звітувати перед міською радою про свою роботу не менше одного разу в рік.
6.3. Своєчасно виконувати доручення міської ради, міського голови, секретаря міської ради з питань, що належать до її відання.
6.4. Вивчати і враховувати в своїй діяльності громадську думку.

       Секретар міської ради                                                                                           Оксана Савчук